NGC 7380   GP200 (200/800) - Halpha:37*120" - 28/08/05


M 16 - M 17   obj 50mm - Halpha:12*120" - 28/08/05


M 24   obj 50mm - L:5*120"; Halpha:15*120"; V:4*120"; B:11*120"
- Luminance=C+H+V+B - 28/08/05