M 52   10 poses de 25"- binning 1x1 - 28/09/03


Bubble - NGC 7635   médiane de 25 poses de 30" - binning 1x1 - TAC (400/2000) - 22/06/03


Cocoon - IC 5146   médiane de 12 poses de 60"- binning 1x1 - TAC (400/2000) - 22/06/03